សមាជររជាជនអាស៊ាន សសចក្តីថ្លលងការណ៍ររស់ររជាជន ថ្លៃររហសបត្តិ ទី១៥ ថ្ែវិចឆិកា ឆ្នាំ២០១២

សមាជររជាជនអាស៊ាន
សសចក្តីថ្លលងការណ៍ររស់ររជាជន
ថ្លៃររហសបត្តិ ទី១៥ ថ្ែវិចឆិកា ឆ្នាំ២០១២
រួក្ស ើង ក្នុងនាមសមាជររជាជនអាស៊ានរួមមាន ក្សិក្រ អនក្សនសទ សក្មមជនថ្ររស ើ សក្មមជន ដីធ្លី ជនជាត្ិសដើមភាគត្ិច សក្មមជនការងារ អនក្ររក្ររររផ្លូវសេទ សក្មមជន ុវជន សក្មមជនររឆ្ាំង នឹងការរសណតញសចញ សក្មមជនររឆ្ាំងនឹងមូលធ្ននិ ម សក្មមជនអនក្ស្សលាញ់សេទដូចគ្នន និងមិនដូចគ្នន សក្មមជនរងសរគ្នោះសោ គសរមាងទាំនរ់វារីអគគិសនី អនក្សិលបៈ និងអនក្ចសរមៀង ររមទាំងរណ្តតញ និង រណ្តត មិត្តេ័ក្តិក្នុងត្ាំរន់។ សមាជររជាជនអាស៊ានមានសគ្នលជាំហរមិនសធ្វើការររឆ្ាំង រោាេិបាលសឡើ ។ រួក្ស ើង គឺជាររជាជនថ្ដលស្សឡាញ់សនតិភារ និងសគ្នររសលើសគ្នលការណ៍ អហឹងាសក្មម។ រួក្ស ើងសជឿជាក្់សៅ សលើសិទិធមនុសស និងភារថ្លលលនូរររស់មនុសស ថ្ដលជាសហត្ុនាាំសអា រួក្ស ើងសសរមចចិត្តសរៀរចាំសមាជ ររជាជនអាស៊ានសនោះសឡើង។
សមាជររស់រួក្ស ើង ជាសរលសវលាសដើមបីសធ្វើការសលើក្សឡើងនូវសសមលងររស់ររជាជន និងរញ្ហាររស់ រួក្ស ើងសៅដល់រាជរោាេិបាលថ្នររោះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា ររមុែរដាអាស៊ាន និងរណ្តតអនក្ដឹក្នាាំក្ាំរូលៗ អនតរជាត្ិសផ្សងសទៀត្សៅក្នុងជាំនួរក្ាំរូលអាស៊ានសលើក្ទី២១សនោះ ថ្ដលនឹងររររឹត្តសៅរីថ្លៃទី១៨ ដល់ថ្លៃទី២០ ថ្ែវិចឆិកា ឆ្នាំ២០១២។
សមាជររជាជនអាស៊ានគឺជាររឹត្តការណ៍រួនថ្លៃ សដើមបីសធ្វើការររមូលផ្តុាំ សមគគីគ្ននក្នុងការត្ស៊ាូទមទរ សអា មានភារ ុត្តិធ្ម៌សៅក្នុងសងគម និងសធ្វើសអា ការរស់សៅររស់រួក្ស ើង និងសងគមសរមារ់ទាំងអស់ គ្នន។ រួក្ស ើងរួររួមគ្ននសដើមបីសធ្វើការថ្ចក្រាំថ្លក្រញ្ហាររស់រួក្ស ើង និងសធ្វើការរងាាញរីដាំសណ្តោះស្ស មួ ចាំនួន។ រួក្ស ើងដឹងថា សៅសរលថ្ដលររជាជន និងរោាេិបាលសធ្វើការរួមគ្នន រួក្ស ើងអាចថ្សវងរក្ ដាំសណ្តោះស្ស បានយ៉ាងលអ។ ទាំងសនោះ គឺជាសគ្នលរាំណងថ្នសមាជររជាជន។
នាថ្លៃទី១ថ្នររឹត្តិការណ៍សមាជររជាជនអាស៊ាន រួក្ស ើងបានទទួលរទរិសសធ្ន៍ជុាំវិញការរឹត្ត្បិត្ សិទធិក្នុងការររមូលផ្តុាំររស់រួក្ស ើង។ ការរឹត្ត្បិត្សនោះសៅថ្ត្រនត នាថ្លៃទី២ សៅក្នុងសិកាាសលា
សផ្សងគ្នន ថ្ដលជាទីក្ថ្នលងថ្ដលរួក្ស ើងសធ្វើការសលើក្សឡើងរីរញ្ហាររស់រួក្ស ើងទាំងអស់គ្នន សដើមបីសធ្វើការសរៀរចាំ សសចក្តីថ្លលងការណ៍រួម ក្៏រ៉ាុថ្នតរួក្ស ើងបានជួររទរិសសធ្ន៍មតងសទៀត្ គឺការររ មនឹងការោក្់សមាពធ្សៅ សិទធិជាមូលោានររស់រួក្ស ើង សិទធិក្នុងការររមូលផ្តុាំ និងជួរជុាំគ្នន។ ក្៏រ៉ាុថ្នត រួក្ស ើង មក្ជួរជុាំគ្ននសៅថ្លៃសនោះ រួក្ស ើងចង់សធ្វើការរងាាញរីសថនភាររស់សៅររចាំថ្លៃជាក្់ថ្សតង និងក្មាលាំងថ្នភារសជឿជាក្់ និងក្តីស្សថ្ម សៅសលើអនាគត្ថ្នររសទសក្មពុជា និងសៅក្នុងអាស៊ាន។
អនក្ដឹក្នាាំ៖ រួក្ស ើងក្ាំរុងថ្ត្និយ របារ់សៅដល់អស់សលាក្-សលាក្ស្សី! សូមសតរ់សសមលង ររស់រួក្ស ើង! សូមសតរ់រីរញ្ហាររស់រួក្ស ើង!
រួក្ស ើងមិនថ្មនជាថ្ផ្នក្ថ្នរញ្ហាសទ រួក្ស ើងជាររជាជនទាំងអស់ ជាថ្ផ្នក្មួ ថ្នដាំសណ្តោះស្ស ។ សតរ់សសមលងររស់រួក្ស ើង រួក្ស ើងនិយ សៅកាន់អស់សលាក្អនក្ដឹក្នាាំ។
អនុសសន៍ររស់ររជាជនមានដូចត្សៅ៖
១. វិស័ ការងារ (ក្មមក្រ-ក្មាមការិនីសរាងចរក្កាត្់សដរ ក្មមក្រ-ក្មមការិនីសសដាក្ិចចសរៅរររ័នធ ក្មមក្រ-ក្មមការិនីចាំណ្តក្ស្សុក្)

 • រួក្ស ើងទមទរសអា មានការអនុវត្តចារ់ការងារសៅក្មពុជា។
 • រួក្ស ើងទមទរសិទធិក្នុងការររមូលផ្តុាំ និងជួរជុាំសោ សនតិវិធ្ី។
 • រួក្ស ើងទមទររបាក្់ នួលសមរមយសាំរារ់ក្មមក្រ និងមន្តនតីរាជការ ថ្ដលរត្ូវផ្លលស់រតូរជាររចាំសៅតាមអត្ិផ្រណ្តទីផ្ារ។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា សសវាសធារណៈមានររសិទិធភារ និងមានត្មាលភារសៅក្មពុជា។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា និសយជក្ រញ្ឈរ់ការសររើរបាស់ក្ិចចសនាមានសលរសវលាក្ាំណត្់ (ក្ិចចសនាែលី) សៅក្នុងវិស័ កាត្់សដរ។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា ការវិនិសយគ ថ្ដលរងកឲ្យក្មមក្រសសដាក្ិចចសរៅរររ័នា អាចររក្ររររចិញ្ចឹមជីវិត្ ក្នុងជីវភារសមរមយ។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា មានការទទួលសគល់ និងសគ្នររសិទធិចរចរថ្នក្មមក្រសសដាក្ិចចសរៅ រររ័នធ។
 • រួក្ស ើងទមទរនូវរររសនតិសុែសងគមសរមារ់ក្មមក្រសសដាក្ិចចសរៅរររ័នធ។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា ត្ថ្មលសររងសាំងចុោះទរសៅក្មពុជាដូចររសទសជិត្ខាង។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា ក្មមក្រចាំណ្តក្ស្សុក្មានសិទធិរសងកើត្ និងចូលរួមសហជីរ។
 • រួក្ស ើងទមទរដល់រោាេិបាលអាស៊ានទទួលសគល់ និងអនុវត្តសិទធិក្មមក្រចាំណ្តក្ស្សុក្ សហើ ក្មមក្រចាំណ្តក្ស្សុក្ទទួលបាននូវរបាក្់ នួល និងសសវាសធារណៈសសមើគ្នននឹងក្មមក្រក្នុងស្សុក្។
 • អនក្ររក្ររររផ្លូវសេទទមទរសសរីភារក្នុងការសដើរសហើរសរមារ់ររជាជនទាំងអស់សៅក្នុងត្ាំរន់ អាស៊ាន។
 • “ការររក្ររររផ្លូវសេទគឺជាការងារមួ !” រួក្ស ើងរត្ូវការឲ្យមានការផ្លលស់រតូរចារ់ និងសគ្នលនសយបា ក្នុងររសទសថ្នត្ាំរន់អាស៊ាន សដើមបីការពារ សិទធិររក្ររររផ្លូវសេទររស់អនក្ររក្ររររផ្លូវសេទ ថ្ដលរារ់រញ្ចូលទាំងអនក្ស្សលាញ់សេទដូចគ្នន ថ្ដលររក្ររររផ្លូវសេទ។
 • រួក្ស ើងទាំងអស់គ្ននជាអនក្រត្់ម៉ាូត្ូឌុរ និងរុឺម៉ាក្សទសចរ ទមទរសអា រញ្ឈរ់ការជួលម៉ាូត្ូ សអា អនក្សទសចរររសទសក្នុងត្ាំរន់សទសចរ។

២. ដីធ្លី

 • រួក្ស ើងទមទរសអា រោាេិបាលវា ត្ថ្មល និងសោោះស្ស ផ្លរ៉ាោះពាល់អវិជជមានថ្ន សមបទនដីសសដាក្ិចច។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា រោាេិបាលរញ្ឈរ់ការរសណតញសចញ និងអនុវត្តសគ្នលនសយបា អេិវឌឍន៍ សៅនឹងក្ថ្នលង។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា រញ្ឈរ់ការសររើរបាស់រររ័នធត្ុលាការជាការសចទររកាន់ និងអាំសរើហិងា ថ្ដល ោក្់សទសសៅដល់អនក្ការពារសិទធិមនុសស និងសក្មមជនដីធ្លី។
 • រួក្ស ើងជាសមាជិក្សហគមន៍ ថ្ដលរត្ូវបានរសណតញសចញទមទរសអា រោាេិបាលក្មពុជាផ្តល់ សអា រួក្ស ើងនូវឯក្សររលរដាជាផ្លូវការ (សសៀវសៅរគួសរ អត្តសញ្ហាណរ័ណណ) ដូសចនោះរួក្ស ើងអាចទទួលបានរ័ណណក្មមសិទធិដីធ្លី និងសាំណងដីធ្លី។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា មានការសោោះថ្លងសក្មមជនសិទធិមនុសស និងដីធ្លី រីរនធធ្នាគ្នរ។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា រោាេិបាលក្មពុជាសគ្នររសិទធិមនុសស ររជាធ្ិរសត្ យ និងរញ្ឈរ់ការ សរើសសអើង ររឆ្ាំងអនក្រក្ីរក្។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា រោាេិបាលរសងកើត្សគ្នលនសយបា និងចារ់ពាក្់រ័នធនឹងដីធ្លី ថ្រ៉ា និង ទាំនរ់ វារីអគគិសនី ថ្ដលរសរមើផ្លររសយជន៍ដល់ររជាជន។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា លុរសចលនូវសគ្នលនសយបា សមបទនដីសសដាក្ិចចក្នុងររសទសសៅ ត្ាំរន់ អាស៊ាន។
 • រួក្ស ើងទមទរឲ្យអាស៊ានរសងកើត្ នតការ និងសគ្នលនសយបា សាំរារ់ផ្តល់ដីដល់ររជាជនសឡើងវិញ
 • រួក្ស ើងទមទរសអា រោាេិបាលអាស៊ានការពារត្ាំរន់ថ្ដលសាំរូរសៅសោ ជីវៈចាំរុោះ។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា សគ្នលនសយបា អេិវឌឍសៅត្ាំរន់អាស៊ាន សគ្នររ និងសលើក្ដសមកើងការចូលរួម ររស់ររជាជន សិទធិរលរដា ថ្ដលនឹងមិនរណ្តតលសអា មានការរសណតញសចញ និងមិនសរើសសអើង ជនរក្ីរក្។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា រោាេិបាលអាស៊ានសចញសសចក្តីថ្លលងការណ៍រួម សលើការសគ្នររសិទធិដីធ្លីសៅអាស៊ាន។

៣. សនតិសុែសសបៀង និងអធ្ិរសត្ យសសបៀង

 • រួក្ស ើងទមទរនូវទីផ្ារ ុត្តិធ្ម៌ និងត្ថ្មល ុត្តិធ្ម៌។
 • រួក្ស ើងទមទរនូវឥណទនរីរោាេិបាល ថ្ដលមានការរបាក្់ ២ភាគរ ក្នុងមួ ឆ្នាំ។
 • រួក្ស ើងទមទរការគ្នាំរទរសចចក្សទសក្សិក្មមរីរោាេិបាល។
 • រួក្ស ើងរដិសសធ្ចារ់ក្សិក្មម ថ្ដលផ្ទុ នឹងរដាធ្មមនុញ្ា និងចារ់េូមិបាល។
 • រួក្ស ើងទមទរចារ់ក្សិ-ឧសាហក្មម ថ្ដលការពារអាំណ្តចសសមើគ្ននក្នុងការចរចររវាងអនក្ ផ្លិត្ និងអនក្ទិញ។

៤. ពាណិជជក្មម និងការវិនិសយគ

 • រួក្ស ើងទមទរសអា ការអេិវឌឍន៍ មិនរត្ូវោក្់ររជាជនសអា ធាលក្់សៅក្នុងភាររក្ីរក្ធ្ៃន់ធ្ៃរ សនាោះសទ។
 • ពាណិជជក្មមនិងការវិនិសយគ គួរថ្ត្គិត្រីការររងឹងសសដាក្ិចចក្នុងស្សុក្ ការផ្លិត្ ការររងឹង សមត្ថភារ និងសុែុមាលភារររស់ររជាជនជាចាំរង និងមុនសគ។ របាក្់ចាំសណញររស់វិនិសយ គិន គួរជាសរឿងរនាទរ់។
 • រួក្ស ើងទមទរក្នុងការទទួលបាននូវសសវាសុែភារជាសក្ល និងសអា ររសទសស ើងមាន សិទធិផ្លិត្សោ ែលួនឯងនូវឱសល ថ្ដលជាត្រមូវការមូលោានជាចាំបាច់។
 • រួក្ស ើងអាំពាវនាវដល់រោាេិបាល សអា អនុវត្តចារ់និងសគ្នលនសយបា នានា ថ្ដលជាំរុញដល់ការអរ់រាំថ្ដលររក្រសោ គុណភារ និងការទទួលបានការងារសធ្វើ។
 • រោាេិបាលអាស៊ានគួរថ្ត្ររងឹងសហគមន៍តាមរ ៈ ុត្តិធ្ម៌ និងសនតិភារ គ្នមនការរុក្រក្ រាំផ្លិចរាំផ្លលញ និងសក្ងររវ័ញ្ច។
 • រោាេិបាលរត្ូវសធ្វើយ៉ាងណ្តសលើក្ដសមកើងអត្ថររសយជន៍ររស់ររជាជន មិនថ្មនរក្ុមហ៊ាុនសជីវ ក្មម និងអនក្មានសនាោះសទ។
 • សគ្នលនសយបា ពាណិជជក្មម និងវិនិសយគថានក្់ជាត្ិ និងត្ាំរន់ រត្ូវថ្ត្សលើក្ក្មពស់អធ្ិរសត្ យសសបៀង ការងារសមរមយ ការការពារធ្នធានធ្មមជាត្ិ និងជីវិត្ររក្រសោ សសចក្តីថ្លលលនូរដល់ ររជាជន។
 • ទរមង់ថ្នការអេិវឌឍន៍ ថ្ដលជាំរុញសោ រោាេិបាលអាស៊ាន រត្ូវថ្ត្ត្រមង់ទិសសឡើងវិញ សោ ក្ររជាជន សមភារ ររិសថន និងសងគម មុននឹងគិត្គូររីផ្លររសយជន៍អនក្មាន និងរបាក្់ចាំសណញ។

៥. សិទធិមនុសស និងររជាធ្ិរសត្ យ

 • រួក្ស ើងទមទរឲ្យមានត្ុលាការឯក្រាជយសៅក្មពុជា។
 • រួក្ស ើងរដិសសធ្ចាំសពាោះសសចក្តីររកាសសិទធិមនុសសអាស៊ាន ក្នុងទរមង់នាសរលរចចុរបនន។
 • រួក្ស ើងទមទរ ុត្តិធ្ម៌សរមារ់ជនជាត្ិសដើមភាគត្ិច។
 • រួក្ស ើងទមទរសអា ចារ់ និងសគ្នលនសយបា ទាំងអស់ ថ្ដលោក្់សទសទណឌសលើអត្ត សញ្ហាណសេទ និងនិនានការសេទ សោ ផ្លទល់ ឬសោ ររសយល រត្ូវលុរសចលជារនាទន់ សហើ សិទធិររស់អនក្ស្សលាញ់សេទដូចគ្ននរត្ូវបានទទួលសគល់ជាសិទធិមនុសស។ រួក្ស ើងក្៏ទមទរសអា ចារ់ សគ្នលនសយបា និងការអនុវត្តនានា រត្ូវសធ្វើសអា ស្សរជាមួ នឹងសគ្នលការណ៍ ៉ាក្ចកាតា។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s